معرفی تست M2PK ( ایزو آنزیم M2 پیرووات کیناز)

02 فروردین 1396

این تست برخلاف تست جستجوی خون مخفی (FOBT) که متکی به جستجوی خون با هر منشائی می باشد ، به طور اختصاصی قادر است تومورها و پولیپ های خونریزی دهنده و غیر خونریزی دهنده را با حساسیت بالا مشخص کند .نتایج آزمایش که به روش الایزا انجام می گیرد ، به صورت کمی گزارش می گردد .

مهم ترین مزایای این تست شامل موارد زیر می باشد :

  • ویژگی و حساسیت بالا
  • عدم وابستگی به خونریزی
  • تشخیص ضایعات با و بدون خونریزی خصوصا اگر اندازه آن بیشتر از 1cm باشد .
  • عدم وابستگی به رژیم غذایی
  • عدم نیاز به بیش از یکبار نمونه گیری