ساعات کاری

همه روزه به غير از تعطيلات رسمي


پذيرش و نمونه گيري
از ساعت 6 صبح تا 6 بعدازظهر    شنبه تا چهارشنبه
از ساعت 6 صبح تا 3 بعد ازظهر    پنج شنبه

نمونه برداری

از ساعت 6 صبح تا 6 بعدازظهر    شنبه تا چهارشنبه
از ساعت 6 صبح تا 3 بعد ازظهر    پنج شنبه

نمونه برداری اطفال

از ساعت 6:30 صبح تا 2:30 بعدازظهر    شنبه تا چهارشنبه
از ساعت 6:30 صبح تا 1 بعد ازظهر        پنج شنبه

جوابدهي
از ساعت 6 صبح تا 8 شب   شنبه تا چهارشنبه
از ساعت 6 صبح تا 5 بعدازظهر     پنج شنبه

لطفا توجه داشته باشید که پذیرش بعضی آزمایشات محدودیت زمانی دارد و میبایست در زمان خاصی انجام گیرد.