ساعات کاری

همه روزه به غير از تعطيلات رسمي
پذيرش و نمونه گيري
از ساعت 6 صبح تا 5 بعدازظهر    شنبه تا چهارشنبه
از ساعت 6 صبح تا 3 بعد ازظهر    پنج شنبه

جوابدهي
از ساعت 3 بعدازظهر تا 7:30 بعدازظهر    شنبه تا چهارشنبه
از ساعت 3 بعدازظهر تا 5 بعدازظهر    پنج شنبه