طرف قرارداد

بيمه اوليه
تأمين اجتماعي
خدمات درماني
نيروهاي مسلح
بانك تجارت
بانك توسعه صادرات
بانك رفاه كارگران
بانك سپه
بانك صادرات
بانك صنعت و معدن
بانك كشاورزي
بانك مركزي
بانك ملت
بانك ملي

بيمه سينا

شرکتهای طرف قرارداد
شرکت شهر سالم (شهرداری) شامل شاغل ، بازنشسته و ایثارگر
کانون سردفتران
شرکت نفت فلات قاره
صندوق رفاه کیش

بهداشت درمان صنعت تهران (شاغل )

شرکت ملی نفت ایران (بازنشسته)

بيمه تكميلي

بانك رفاه كارگران
مجلس شوراي اسلامي