خدمات ما

خدمات ژنتیک

آزمایشگاه مسعود آماده ارائه انواع خدمات آزمایشگاهی ژنتیک به شرح زیر است.

مشاهده بیشتر

خدمات پاتولوژی

آزمایشگاه مسعود آماده ارائه انواع خدمات آزمایشگاهی پاتولوژی به شرح زیر است.

مشاهده بیشتر

خدمات کلینیکال

آزمایشگاه مسعود آماده ارائه انواع خدمات آزمایشگاهی کلینیکال به شرح زیر است.

مشاهده بیشتر
تأسيس 1353 آزمايشگاه مسعود تهران در فضايي به وسعت 3600 متر مربع آماده ارائه خدمات تشخيصي پزشكي و پاتولوژي به مراجعين حضوري ، شركتها و ارگانها مي باشد.
آزمايشگاه مسعود امكانات فني لازم را براي انجام انواع آزمايشهاي كم درخواست ، متابوليكي و دارويي TDM و تومورماركرها را فراهم نموده بطوريكه اكثر نتايج در 48 ساعت بعد از رسيدن نمونه آماده مي شود.
آزمايشگاه مسعود امكانات فني لازم را براي انجام انواع آزمايشهاي كم درخواست ، متابوليكي و دارويي TDM و تومورماركرها را فراهم نموده بطوريكه اكثر نتايج در 48 ساعت بعد از رسيدن نمونه آماده مي شود.